Monday, November 22, 2010

;സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വകുപ്പിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി വരിക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചിത ഫോമില്‍ നവമ്പറിലെ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം നല്‍കണം. നേരത്തെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയവരും ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം ഈ ഫോം തന്നെ വീണ്ടും നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം.
ECO CALENDER

Friday, October 1, 2010


At School

National Wildlife Week – March 13-20, 2011

You can still access National Wildlife Week 2010 resources below. Stay tuned for new 2011 materials - coming this winter!

Children getting on bus

Studies show that children who spend time outside are more creative, have less stress and perform better in school. Help your students appreciate wildlife, and unlock their learning and imaginative potential during National Wildlife Week.

Get started:

  1. Download your custom
    Educator Activity Guide
  2. Take your class on a Wildlife Watch adventure for look for animals and plants in your schoolyard or a local park
  3. Plant a tree, start an indoor tree farm or use curriculum from theErthNxt Trees for the 21st Century program

Digital Education Toolbox

 

Green Your School

Sunday, June 6, 2010

സോപ്പും ഷാമ്പൂവും വിഷമയമെന്ന് പഠനം

ന്യൂഡല്‍ഹി: സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍, സോപ്പ്, ഷാമ്പൂ, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍, ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം അകറ്റുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കള്‍, സോപ്പുപൊടികള്‍ തുടങ്ങി ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കള്‍ അടങ്ങിയതായി പഠനം. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ, 'നമ്മുടെ വിഷലിപ്തമായ ലോകം' (അവര്‍ ടോക്‌സിക് വേള്‍ഡ്) എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് നാം ദിവസവും ഇടപഴകുന്ന രാസവസ്തുക്കളെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശമുള്ളത്.

ഇലക്‌ട്രോണിക് മാലിന്യത്തിന്റെ വര്‍ധന, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം, ഭക്ഷണത്തിലെ മായംചേര്‍ക്കല്‍, വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുര്‍ഗന്ധം, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുസ്തകം പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷകരമായ മാലിന്യങ്ങളേതെന്നും അവയുമായി സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്നും അത് അവരെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം- രചയിതാവ് അനിരുദ്ധ സെന്‍ ഗുപ്ത പറയുന്നു. 13 വര്‍ഷമെടുത്തു ഈ പഠനത്തിന്. ഗ്രാഫിക് നോവലായി ഇറക്കിയ പുസ്തകം പ്രധാനമായും യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ളതാണ്.

സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കളില്‍ 85000 രാസവസ്തുക്കള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടോക്‌സിക്‌സ് ലിങ്ക്‌സ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ പഠനം ഉദ്ധരിച്ച് പുസ്തകം പറയുന്നു. ഹെര്‍ബല്‍ എന്നും പ്രകൃതിദത്തം എന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കളില്‍പ്പോലും ഇത്രയധികം രാസവസ്തുക്കളുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷണഫലം

Monday, April 19, 2010

æØXØØí ç¼ÞÜßæAJßÏ ¥ÇcÞÉßµÏíAí ÎáKßW ÈoÈÞÏ ¦Z ¥ùØíxßW
- ØbL¢ çÜ~µX
Story Dated: Tuesday, April 20, 2010 1:14 hrs IST
mail
øçÎÖí
æµÞ‚ß: æØXØØí ç¼ÞÜßæAJßÏ ¥ÇcÞÉßµÏíAá ÎáXÉßW ÉâVà ÈoÈÞÏß dÉÄcfæMGáæÕK ÉøÞÄßæÏJá¿VKá ·ãÙÈÞÅæÈ ¥ùØíxí æºÏíÄá. ¯ÜâV ¨Øíxí ÕÝß È¿ÏíAW Õß.æµ. øçÎÖÞ (45) Ãí ¥ùØíxßÜÞÏÄí. ®¿ÏÞV ·Õ. èÙØíµâ{ßæÜ ¥ÇcÞÉßµÏíAÞÃá ÆáøÈáÍÕÎáIÞÏÄí.

©‚ÏíAá øIá ÎÃßçÏÞæ¿ ®JßÏ ¥ÇcÞÉßµçÏÞ¿á ÍÞøcÏᢠ¥NÏᢠÕàGßW ©æIKá øçÎÖí ÉùEá. µá¿ßAÞX æÕU¢ ¦ÕÖcæMG ¥ÇcÞÉßµÏíAá øçÎÖí æÕU¢ ÈWµáµÏᢠæºÏíÄá. æØXØØí çËÞÎáµ{ßW çºVAÞX ¦ÕÖcÎÞÏ ÕßÕøBZ ¦øÞEá Äá¿BßÏçMÞÝÞÃá øçÎÖí ÉâVÃÈoÈÞÏß ÈßWAáKÄí ¥ÇcÞÉßµ µIÄí. ÉøßdÍÞLÏÞÏ ¥ÇcÞÉßµ ¥¿áJ ÕàGßçÜAí ²Þ¿ßAÏùáµÏÞÏßøáKá. Äá¿VKá ÍVJÞÕßæÈ Õß{ß‚áÕøáJß.

ÕßÕø¢ ¥ùßEá ÉøßØøÕÞØßµ{ᢠ®Jß. Õßçˆ¼í ²ÞËßØV ®Jß ÉøÞÄß ÈWµßÏçÄÞæ¿ øçÎÖßæÈ æÉÞÜàØí ¥ùØíxí æºÏíÄá. ¥ÇcÞÉßµ ÕàGßW ÕKçMÞZ ÜáCßÏᢠ×VGáÎÞÏßøáKá øçÎÖßæa çÕ×æÎKá æÉÞÜàØí ÉùEá. ÕàGßW ÎxÞøᢠ©IÞÏßøáKßÜï. øçÎÖßæÈ §Ká çµÞ¿ÄßÏßW ÙÞ¼øÞAá¢